نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده تالاب بین‌المللی هامون، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 گروه شیلات، دانشکده منابع‌طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

آمونیاک از مهمترین ترکیبات سمی نیتروژنی است که مشکلی جدی در محیط زیست و صنعت آبزی پروری به حساب می‌آید. تحقیق حاضر جهت بررسی اثر غلظت تحت کشنده آمونیاک (99/0 میلی گرم در لیتر) بر فعالیت آنزیم‌های بافت کبد و آبشش و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون و توانایی بهبودی ماهی کپور معمولی انجام گرفت. تعداد 80 ماهی با میانگین وزنی 5/4±50 گرم به‌طور تصادفی در چهار تیمار (هر تیمار شامل 20 ماهی) تقسیم بندی شدند: 96 ساعت در معرض آمونیاک، 96 ساعت تحت تاثیر آمونیاک و گذراندن 24 ساعت دوره بهبودی، 96 ساعت تحت تاثیر آمونیاک و گذراندن 7 روز دوره بهبودی و گروه شاهد. از هر تیمار برای سنجش فاکتورهای بیوشیمیایی و آنزیمی نمونه‌های بافت و خون جداسازی شد. نتایج نشان داد که آمونیاک باعث افزایش معنی‌دار آنزیم‌های AST، ALP و LDH در هر دو بافت شده است (05/0P<) ولی افزایش معنی‌داری در ALT در این دو بافت مشاهده نشد (05/0P>). بعد از هفت روز بهبودی فعالیت تمام آنزیم­ها به‌طور معنی‌داری در آبشش کاهش یافت و به گروه شاهد رسید. در کبد نیز این روند در ارتباط با دو آنزیم AST و LDH مشاهده شد ولی ALP پس از هفت روز بهبودی هنوز به‌طور معنی‌داری بالاتر از گروه شاهد بود. همچنین آمونیاک باعث کاهش معنی‌دار میزان پروتئین در سرم شد در حالی که میزان کورتیزول و گلوکز افزایش یافت. میزان همه این فاکتورها پس از هفت روز دوره بهبودی به حالت نرمال بازگشت. بنابراین آمونیاک سبب تغییر در فعالیت آنزیم­های متابولیک در بافت و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی در سرم خون کپور معمولی می­شود که با ایجاد شرایط مناسب می­توان شاهد روند بهبودی در این گونه بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of different recovery times on some Indicators of metabolic enzymes in liver and gill tissue and blood biochemical factors in common carp (Cyprinus carpio) as a result of the sub lethal concentration of ammonia

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • a a 2

1 a

2 a

چکیده [English]

Ammonia is the most toxic compounds of nitrogen which is a serious problem in the aquaculture industry. In this study, we investigated the effect of sub lethal concentration of ammonia on the activity of tissue enzymes and some blood biochemical parameters and recovery ability of common carp. The total of 80 common carps (mean body weight of 50±4.5 g) was divided randomly into four groups of 20 each. Group I: 96 hours under the expose of ammonia, Group II: 96 hours under the expose of ammonia and serving a 24-hour recovery period, Group III: 96 hours under the expose of ammonia and serving a 7-day recovery period and Group IV: were reared in normal freshwater and served as the control. From each group to assess the biochemical and enzymatic factors of tissue and blood samples were collected. The results showed that ammonia significantly increased the activity of enzymes AST, ALP and LDH in both tissues But significant increase in ALT activity were observed in any of these tissues (P<0.05). After seven days of enzyme activity was significantly decreased in the gill tissue And this process were observed in liver enzymes AST and LDH but ALP activity after seven days of recovery, still significantly higher than the control group(P<0.05). Ammonia is also significant decreases in serum protein while the amount of cortisol and glucose increased. All of these factors have returned to normal after a seven-day recovery period. The ammonia can cause changes in the activity of metabolic enzymes in the liver and gill damage to the tissues and some biochemical parameters in serum of common carp and proper conditions (absence of ammonia) can be significant improvement in the texture of the fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nitrate pollution
  • Tissue metabolic enzyme
  • Common carp
  • Poisoning