نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه آزاداسلامی، واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر همزمان دوره‎های نوری و رژیم غذایی بر میزان رشد و سرعت تبدیل بچه ماهیان پار به اسملت در ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)، بچه ماهیان با میانگین وزن 13/0±85/5 گرم به‌مدت 110 روز در معرض 4 دوره نوری شامل 24 ساعت روشنایی (24L:0D)، 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی (16L:8D)، 12 ساعت روشنایی و 12 ساعت تاریکی (12L:12D) و 8 ساعت روشنایی و 16 ساعت تاریکی (8L:16D) قرار داده شدند و با دو جیره مشابه یکی وارداتی و دیگری داخلی تغذیه شدند. این تحقیق در قالب یک طرح CRD به روش فاکتوریال شامل 4 نوع رژیم نوری و 2 نوع جیره غذایی و 3 تکرار در هر تیمار و 10 مشاهده در هر تکرار انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که در هر دو جیره غذایی بچه ماهیان در دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی رشد بیشتری داشته و فرایند اسملت شدن در آنها تسریع گردید. همچنین اگر چه بیشترین افزایش وزن (g06/0±03/11) و افزایش طول (28/0±67/4 سانتی‌متر) متعلق به غذای وارداتی بود اما با بچه ماهیان تغذیه شده با غذای داخلی دارای تفاوت معنی‎دار نبود (05/0P>). کمترین فاکتور وضعیت به دست آمده نیز در هر دو گروه از بچه ماهیان در دوره نوری 16L:8D به دست آمد که با یکدیگر تفاوت معنی‎دار نداشتند (01/0±89/0 و 06/0±84/0 درصد). برخلاف سایر پارامترهای مورد بررسی، ضریب تبدیل غذایی در بچه ماهیان تغذیه شده با دو نوع غذا دارای تفاوت معنی‎دار بود. کمترین ضریب تبدیل غذایی در دوره نوری 16L:8D اندازه‎گیری شد که در مورد غذای وارداتی کمتر از  غذای داخلی بود. بیشترین میزان هورمون رشد در نمونه‎برداری 31 فروردین و بیشترین میزان فعالیت آنزیم ATPase نیز در نمونه‎برداری 15 اردیبهشت در دوره نوری 16L:8D در هر دو گروه از ماهیان اندازه‎گیری شد. همچنین بیشترین میزان هورمون رشد و فعالیت آنزیم ATPase در آبشش در هر دو جیره غذایی در دوره نوری 16L:8D اندازه‎گیری شد که دارای تفاوت معنی‎دار نبود. بر اساس نتایج حاصله دوره نوری 16L:8D برای رشد بیشتر و تسریع فرایند اسملت شدن در بچه ماهیان آزاد دریای خزر توصیه می‎شود و می‎توان هم از غذای وارداتی و هم از غذای داخلی با ترکیب غذایی مشابه برای تغذیه این گونه استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The combined effects of photoperiod and feeding regime on the growth and parr-smolt transformation in Caspian brown trout (Salmo trutta caspius)

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • a a 2

1 a

2 a

چکیده [English]

To examine the combined effects of photoperiod and feeding regime on the growth and off-season parr-smolt transformation of juvenile Caspian brown trout (Salmo trutta caspius), fish of 5.85±0.13g were reared under four different photoperiods (Light: Dark, L:D) cycles (24L:0D, 16L:8D, 12L:12D, 8L:16D) and were fed with two foods (French and Iranian) which were broadly similar in composition, for 110 days. A CRD design in factorial method including the four photoperiod regimes and two foods, with three repeats and ten fish was used in this experiment. Results showed that fish which fed by both French and Iranian foods grew best and reached to smolt stage faster in (16L:8D) photoperiod. Although, the higher weight (11.03±0.06g) and length (4.64±0.28 cm) gain were observed in fish which fed by French food, but they did not significantly differ from the fish which fed by Iranian food (P>0.05). Condition factor (CF) was lower in the 16L:8D photoperiod than other treatments in both groups of fish without significant difference (0.84±0.06, 0.89±0.01%). Also, the lower feed conversion rates (FCR) was measured in (16L:8D) in French food which was significantly different from Iranian food. The higher amount of growth hormone was recorded at 17 January and the Na+, K+-ATPase activity was higher at 20 April without significant differences between two groups of fish. Also, the higher amount of growth hormone and ATPase activity were recorded in (16L:8D) without significant differences between two groups of fish. Our finding indicated that both French and Iranian foods can be recommended in the production of off-season Caspian brown trout smolts in the (16L:8D) photoperiod.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smolt
  • Feeding regime
  • Photoperiod
  • Caspian brown trout
  • Growth hormone