نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

با توجه به مصرف زیاد سموم برای اهداف کشاورزی، وجود سموم در آب‌های سطحی استان‌های شمالی ایران بسیار شایع است که می‌‌تواند اثرات نامطلوبی بر اکوسیستم‌های آبی، آبزیان و در نهایت انسان به‌عنوان مصرف کننده نهایی بگذارد. ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) از مهمترین گونه‌های کپور ماهیان دریای خزر می‌باشد که ذخایر طبیعی آن طی سال‌های اخیر به‌دلایل متعددی از جمله ورود سموم دفع آفات نباتی به اکوسیستم‌های آبی رو به کاهش نهاده است. از این رو در این تحقیق سمیت حاد کوتاه مدت سموم آبامکتین و پرتیکاکلر که به مقدار زیادی در استان‌های شمالی کشور استفاده می‌گردند بر روی بچه ماهیان 7- 5 گرمی کپور معمولی به‌منظور تعیین غلظت کشنده 50 درصد از جمعیت ماهیان در 96 ساعت مطالعه گردید. آزمایشات به صورت ساکن و براساس روش استاندارد O.E.C.D به‌مدت 4 شبانه روز انجام و پارامتر‌های فیزیکوشیمیایی آب از جمله pH، اکسیژن محلول و درجه حرارت اندازه‌گیری گردید که به‌ترتیب در دامنه متوسط 30/8 – 22/8 و 69–67 درصد و 9/17–7/17 قرار داشتند. بر اساس نتایج بدست آمده سمیت حاد سموم آبامکتین و پرتیکاکلر برای بچه ماهیان کپور معمولی به‌ترتیب 243/1 و 233/2 میلی‌گرم در لیتر محاسبه گردید و در ادامه حداکثر غلظت مجاز (M.A.C Value) این سموم به‌ترتیب 1243/0 و 2233/0 میلی‌گرم در لیتر برای بچه ماهیان کپور معمولی محاسبه گردید که با توجه به جدول تعیین سمیت سموم مختلف، سموم آبامکتین و پرتیکاکلر برای این ماهیان دارای سمیت متوسط محسوب می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Lethal effects of Abamectin and Pertilacholre poisons on common carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 1
  • Aliakbar Hedayati 2
  • a a 1

1 a

2 Dr

چکیده [English]

Due to the high use of pesticides for agricultural purposes, the presence of pesticides in surface waters of the northern provinces of Iran  very common, which can adversely affect aquatic ecosystems, fish and put the human being as final consumer. So in current study acute toxicity of Abamectin and Pertilacholre poisons that are very common at the northern provinces of Iran were studied in 5-7 gr common carp for detection of LC50 at 96 hour.  Experiment was static and based on the standard OECD conducted for 4 days and physicochemical parameters of water including pH, dissolved oxygen and temperature were measured, respectively, in suitable range 8.30 to 8.22 and 69%-67% and 17.9 to 17.7 respectively. Based on the results, acute toxicity of pesticides Abamectin and Pertilacholre for carps were 1.243 and 2.233 mg/l respectively and maximum allowable concentration MAC Value was calculated as 0.1243 and 0.2233 mg/l. according to the table to determine the toxicity of various pesticides, insecticides Abamectin and Pertilacholre is considered as moderate toxic for this fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abamektin
  • Pertilacholre
  • Acute toxicity
  • Common carp