نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران

2 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مؤسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر، رشت

چکیده

مطالعه حاضر به‌منظور بررسی امکان جایگزینی کرم خاکی به جای پودر ماهی در جیره غذایی هیبرید بستر (Acipenser ruthenus × Huso huso)طراحی و به انجام رسید. در این راستا تعداد 450 قطعه ماهی بستر (35±350)  پس از سازگاری در قالب 3 تیمار غذایی شامل: تیمار 1 تیمار شاهد (غذای کنسانتره) تیمار 2 با 15 درصد غذای زنده و 85 درصد غذای کنسانتره و تیمار 3 با 30 درصد غذای زنده و 70 درصد غذای کنسانتره در 9 حوضچه بتونی در طی 8 هفته غذادهی شدند. در پایان هفته هشتم برای بررسی شاخص‌های خونی نمونه‌گیری انجام شد. نتایج به‌دست آمده از شاخص‌های خونی اختلاف معنی‌داری در فاکتورهای خونی نظیر گلبول سفید، گلبول قرمز، هموگلوبین، درصد هماتوکریت، میانگین غلظت هموگلوبین گلوبولی (MCH)، نوتروفیل، لنفوسیت و مونوسیت را نشان داد (05/0>P). شاخص‌های ائوزینوفیل و حجم متوسط گلبولی (MCHC) تحت تأثیر قرار نگرفتند. در مطالعه انجام شده میزان کلسترول، تری گلیسرید، آلکالین فسفاتاز و برخی آنزیم‌های کبدی (SGPT، SGOT)، اختلاف معنی دار مشاهده گردید (05/0>P). اما میزان پروتئین، آلبومین، اوره و نیتروژن اختلاف معنی‌داری را نشان نداد (05/0<P). نتایج به‌دست آمده نشان داد که افزودن 15 درصد کرم خاکی به غذای کنسانتره سبب بهبود شاخص‌های خونی نسبت به سایر تیمار شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of adding earth worm to diet on hematological parameters and hepatic enzymes of bester (Acipenser ruthenus× Huso huso)

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 1
  • a a 2

1 a

2 a

چکیده [English]

This study was conducted to investigate the effects of replacement of dietary fish meal with earthworm in Bester (Acipenser ruthenus × Huso huso) diet.  450 fish (350±35 g) were adapted with new condition and distributed into 9 concrete tanks and were reared with three experimental treatments (100%pelleted diet as a control, 15% live food + 85% pelleted diet and 30% live food + 70% pelleted diet) throughout 8 weeks. After 8 weeks of rearing, the blood samples were collected to assess haematological parameters of fish in the various treatments. Result showed significant differences in blood parameters such as white and red blood cell, Hb, Htc, MCH, Neutrophil, Lymphocyte and Monocyte (P<0.05), But there were no significant difference in and mean corpuscular haemoglobin concentration (MCHC;%) and eosinophil.  In this study significant differences were observed in cholesterol, triglyceride, alkaline phosphates, SGPT and SGOT, levels but there is no significant differences were observed in total protein, albumin, urea and blood nitrogen between treatments. According to the results, adding 15% earthworm into pelleted diet improved blood parameters and can be replaced in pelleted diet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hepatic enzymes
  • blood parameters
  • Earthworm
  • Bester (Acipenser ruthenus ×Huso huso)