نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، بندرانزلی، ایران

چکیده

به‌منظور شناسایی، تراکم و پراکنش زئوپلانکتون­ها و تغییرات آنها طی 3 مرحله نمونه‌برداری از زمستان 1388 الی تابستان 1389 انجام پذیرفت. نمونه‌برداری توسط تور کمرشکن 55 میکرون (Judy Net) انجام، سپس توسط فرمالین به نسبت 4 درصد تثبیت و در آزمایشگاه با میکروسکوپ معکوس مطالعه شدند. در این بررسی به‌طورکلی 6 شاخه زئوپلانکتونی در 31 جنس شناسایی شدند. در این‌ بین از زیر سلسله Protozoa و شاخه‌های Rhizopoda‌ 5 جنس و Ciliophora 2 جنس‌، از شاخه Gastrotricha یک جنس و شاخه Nematoda، 20 جنس‌ مربوط‌به‌ شاخة‌ Rotatoria و از شاخة‌ Arthropoda (بندپایان) و راسته‌‌ Cladocera دو جنس ‌‌بهمراه مرحله جنینی و از رده Copepoda  یک جنس‌ به همراه‌ مرحلة‌ ناپلی‌ آنها‌ و خانواده Chironomidae مشاهده‌ گردید. در ترکیب‌ جامعة‌ زئوپلانکتونی ‌دریاچه‌ ارسباران بیشترین‌ تنوع‌ مربوط‌ به‌ شاخة‌ Rotatoria با جنس‌های PolyarthraSynchaeta, Brachionus, Keratella,  و Trichocerca و بیشترین تنوع و فراوانی این شاخه مربوط به فصل بهار بوده است. در مجموع شاخه روتاتوریا با میانگین 1179 عدد در لیتر و فراوانی 69 درصد بیشترین جمعیت زئوپلانکتونی را در این دریاچه دارا بوده است. فراوانی زئوپلانکتون‌ها در بین ایستگاه‌ها و ماه‌های مختلف اختلاف معنی‌دار آماری وجود داشت (05/0P<). در بررسی فصول نیز فصل تابستان با دو فصل دیگر این اختلاف معنی‌دار را نشان داد (05/0P<). مطالعات بیولوژیک نشان داد که پتانسیل تولید پلانکتونی شاخه گردانتنان در این دریاچه در حد تقریباً بالایی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Abundance and distribution of zooplankton in Arasbaran reservoir dam

نویسندگان [English]

  • a a
  • a a
  • a a

a

چکیده [English]

In order to identify, density and distribution of zooplankton and its changes over from winter 2009 to summer 2010 in the 3-stage sampling was performed. A sample stuck with huge plankton net 55 microns (Judy Net) was performed, than 4% formalin fixed samples of an inverted microscope in a laboratory study. Investigation totally distinguished 31 Genus in 6 Phylums among of genus. In this regard, the following series of Protozoa and branches Rhizopoda 5 genus, Ciliophora 2 genus, branch of Gastrotricha 1 genus, Nematoda phylum 20 genera Rotatoria branch and the branch Arthropoda  and the order Cladocera 2 genus with embryonic stage and the category Copepoda 1 genus with them nauplius and were Chironomidae family respectively. The combined population of the lake zooplanktons Arasbaran most diverse branches of the genera Rotatoria Polyarthra, Synchaeta, Brachionus, Keratella, and Trichocerca the greatest diversity and abundance of this category is in the spring. In total, an average of 1,179 per liter Rotatoria 69 percent in the lake had the largest population. Between zooplankton abundance at different stations and months there was a statistically significant difference (P<0.05). In the summer season with another two seasons showed significant differences (P<0.05). Biological studies showed that plankton production potential Rotatoria branch in the lake at almost a high.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Density
  • Dispersion
  • Zooplankton
  • Arasbaran reservoir dam