اثر آنتی‌باکتریایی و آنتی‌اکسیدانی نایسین بر فیله‌ ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) بسته‌بندی شده با روش اتمسفر اصلاح شده (MAP)
1. اثر آنتی‌باکتریایی و آنتی‌اکسیدانی نایسین بر فیله‌ ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) بسته‌بندی شده با روش اتمسفر اصلاح شده (MAP)

سیدابراهیم حسینی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1400، ، صفحه 49-63

چکیده
  چکیدهدر این مطالعه اثر آنتی‌باکتریایی و آنتی‌اکسیدانی نایسین در 3 سطح 0، 15/0 و 25/0 گرم در کیلوگرم در فیله ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان بسته‌بندی شده با اتمسفر اصلاح شده (50 درصد نیتروژن، 45 درصد دی‌اکسیدکربن ...  بیشتر