اثر هیدروکسی‌پروپیل‌متیل‌سلولز (HPMC) افزوده‌شده به آردزنی و لعاب ناگت ماهی سارم (Scomberoides commersonnianus) بر میزان جذب روغن و کیفیت آن طی نگهداری در فریزر (C° 18-)
1. اثر هیدروکسی‌پروپیل‌متیل‌سلولز (HPMC) افزوده‌شده به آردزنی و لعاب ناگت ماهی سارم (Scomberoides commersonnianus) بر میزان جذب روغن و کیفیت آن طی نگهداری در فریزر (C° 18-)
دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 70-82

چکیده
  چکیده در این پژوهش اثر هیدروکسی‌‏پروپیل‏متیل‏سلولز (HPMC) افزوده‌شده به آردزنی و لعاب ناگت ماهی سارم بر میزان جذب روغن و کیفیت آن طی چهار ماه نگهداری به‌صورت منجمد بررسی شد. تیمارها شامل شاهد (بدون ...  بیشتر