مطالعه اکولوژیک گونه سمی Pseudo-nitzschia seriata در حوضه جنوبی دریای خزر
1. مطالعه اکولوژیک گونه سمی Pseudo-nitzschia seriata در حوضه جنوبی دریای خزر
دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 21-31

چکیده
  چکیده این مطالعه با انتخاب ایستگاه‌هایی در 8 ترانسکت بین آستارا تا مرز حسنقلی صورت گرفت. ترانسکت‌ها در آستارا، بندرانزلی، دهانه سفیدرود، تنکابن، نوشهر، بابلسر، امیرآباد، بندرترکمن در ساحل جنوبی دریای ...  بیشتر