افزایش تراکم سلولی جلبک Dunaliella tertioletca در محیط‌های کشت مختلف در شرایط آزمایشگاهی
1. افزایش تراکم سلولی جلبک Dunaliella tertioletca در محیط‌های کشت مختلف در شرایط آزمایشگاهی
دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 12-20

چکیده
  چکیده بررسی افزایش تراکم سلولی جلبک تک‌سلولی Dunaliella tertioletcaبا استفاده از چهار محیط کشت مختلف Conway، Guillard، Sato و TMRL در شرایط یکسان از نظر میزان نور (2000 تا 5000 لوکس)، دما 5/22-24 درجه سانتی‌گراد، شوری 25 قسمت در هزار، ...  بیشتر