بررسی وضعیت انعطاف‌پذیری ریختی جمعیت‌های مختلف ماهی شاه‌کولی جنوبی Alburnus mossulensis Heckel, 1843 با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی
1. بررسی وضعیت انعطاف‌پذیری ریختی جمعیت‌های مختلف ماهی شاه‌کولی جنوبی Alburnus mossulensis Heckel, 1843 با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی
دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 56-66

چکیده
  چکیده این مطالعه به‌منظور بررسی انعطاف‌پذیری ریختی در پنج جمعیت‌ شاه‌کولی جنوبی (Alburnus mossulensis)، با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی انجام شد. برای این منظور تعداد 200 نمونه از پنج رودخانه حوضه دجله شامل ...  بیشتر