بررسی بیولوژی تولیدمثل سس ماهی کورا Barbus lacerta در رودخانه تجن (استان مازندران)
1. بررسی بیولوژی تولیدمثل سس ماهی کورا Barbus lacerta در رودخانه تجن (استان مازندران)
دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 17-27

چکیده
  چکیده این پژوهش از مردادماه سال 1389 تا تیرماه 1390 در رودخانه‌های تجن ساری (استان مازندران) به‌منظور بررسی خصوصیات تولیدمثلی سس ماهی کورا (Barbus lacerta)انجام گرفت. نمونه‌برداری‌ها به‌صورت ماهانه با استفاده ...  بیشتر