بررسی اثر تراکم‌های مختلف میکرو‌آلگ‌های تغلیظ‌شده Chaetoceros muelleri و Isochrysis galbanaبر روی میزان رشد و بقای صدفچه مرواریدساز لب‌سیاه Pinctada margaritifera
1. بررسی اثر تراکم‌های مختلف میکرو‌آلگ‌های تغلیظ‌شده Chaetoceros muelleri و Isochrysis galbanaبر روی میزان رشد و بقای صدفچه مرواریدساز لب‌سیاه Pinctada margaritifera
دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 8-16

چکیده
  چکیده کارایی رژیم‌های غذایی مختلف ریزجلبکی تغلیظ‌شده Isochrysis galbana یا Chaetoceros muelleri (تنها یا مخلوط با درصدهای مختلف) برای تغذیه صدفچه مروارید‌ساز لب‌سیاه (Pinctada margaritifera) با محیط کشت 2f/ به‌مدت 30 روز در شرایط ...  بیشتر