بررسی برخی پارامترهای زیستی در ترکیب صید شاه میگو (Panulirus homarus) در سواحل دریای عمان
1. بررسی برخی پارامترهای زیستی در ترکیب صید شاه میگو (Panulirus homarus) در سواحل دریای عمان
دوره 9، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 34-42

چکیده
  چکیده در این مطالعه، پایش ذخایر شاه میگو به‌منظور مطالعه برخی پارامترهای زیستی در ترکیب صید نظیر میزان صید در واحد تلاش (CPUE)، فراوانی طبقات طولی در ترکیب صید، زمان اوج فعالیت تخمریزی ، طول کاراپاس در ...  بیشتر