بررسی جوامع فیتوپلانکتونی با تاکید بر گونه‌های غالب در لایه‌های سطحی اعماق مختلف حوزه جنوبی دریای خزر (سواحل مازندران)
1. بررسی جوامع فیتوپلانکتونی با تاکید بر گونه‌های غالب در لایه‌های سطحی اعماق مختلف حوزه جنوبی دریای خزر (سواحل مازندران)
دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 38-48

چکیده
  چکیده این مطالعه با هدف بررسی جوامع فیتوپلانکنونی با تأکید بر گونه‌های غالب فیتوپلانکتونی در حوزه جنوبی دریای خزر (سواحل مازندران) در دو فصل تابستان و زمستان در 1389 صورت گرفت. نمونه‌برداری در 4 نیم خط ...  بیشتر
تعیین سموم ارگانوکلره در رسوبات دریای خزر در سواحل استان مازندران و بررسی امکان تأثیر آن بر ماهیان کفزی‌خوار
2. تعیین سموم ارگانوکلره در رسوبات دریای خزر در سواحل استان مازندران و بررسی امکان تأثیر آن بر ماهیان کفزی‌خوار
دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 54-82

چکیده
  چکیده تعیین و اندازه‌گیری آفت‌کش‌های ارگانوکلره در رسوبات مناطق جنوبی دریای خزر (سواحل مازندران) با توجه به اهمیت تغذیه ماهیان کفزی‌خوار طی دو فصل بهار و تابستان سال 1387 در اعماق 10 متری در چهار منطقه ...  بیشتر