فاکتورهای مؤثر بر رفتار صدف‌گزینی خرچنگ منزوی Clibanarius signatus در سواحل جزیره هرمز
1. فاکتورهای مؤثر بر رفتار صدف‌گزینی خرچنگ منزوی Clibanarius signatus در سواحل جزیره هرمز
دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 43-72

چکیده
  چکیده این مطالعه با هدف تعیین فاکتورهای مؤثر بر رفتار صدف‌گزینی خرچنگ منزوی، Clibanarius signatus در 6 ایستگاه واقع در ناحیه جزر و مدی جزیره هرمز انجام پذیرفت. نمونه‌برداری از تابستان 1389 تا بهار 1390 و به‌صورت ...  بیشتر