مطالعه اثر اسید آسکوربیک بر روی تغییرات اسیدهای چرب 3 ωو 6 ωموجود در فیله ماهی پوزانک دریای خزرAlosa caspia caspia (Echiwald, 1838) در طول نگهداری در سردخانه
1. مطالعه اثر اسید آسکوربیک بر روی تغییرات اسیدهای چرب 3 ωو 6 ωموجود در فیله ماهی پوزانک دریای خزرAlosa caspia caspia (Echiwald, 1838) در طول نگهداری در سردخانه
دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 17-27

چکیده
  چکیده در این مطالعه، اثر آنتی‌اکسیدان آسکوربیک اسید در دوزهای 1، 2 و 5 درصد بر تغییرات اسیدهای چرب گروه 3ω و 6ω موجود در فیله پوزانک دریای خزر (Alosa caspia caspia) در 120 روز نگهداری در دمای 18- درجه سانتی‌گراد ...  بیشتر