مقایسه تأثیر شدت‌های نوری مختلف، بر میزان تفریخ سیست‌های آرتمیای ارومیه (Artemia urmiana) و آرتمیای سانفرانسیسکو (Artemia franciscana)
1. مقایسه تأثیر شدت‌های نوری مختلف، بر میزان تفریخ سیست‌های آرتمیای ارومیه (Artemia urmiana) و آرتمیای سانفرانسیسکو (Artemia franciscana)
دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 1-7

چکیده
  چکیده هدف از مطالعه کنونی بررسی و مقایسه میزان تفریخ سیست‌ها در دو گونه آرتمیای ارومیه (Artemia urmiana) و آرتمیای سانفرانسیسکو (Artemia franciscana)، در شدت نورهای مختلف بود که برای این منظور از 4 تیمار (1، 2، 3 و 4) با شدت ...  بیشتر