فراوانی و تنوع زیستی فیتوپلانکتون‌های استخرهای پرورش ماهیان گرم‌آبی با سیستم نوین مدیریت (کشت توأم ماهی پرواری و بچه‌ماهی) در شرق استان گلستان
1. فراوانی و تنوع زیستی فیتوپلانکتون‌های استخرهای پرورش ماهیان گرم‌آبی با سیستم نوین مدیریت (کشت توأم ماهی پرواری و بچه‌ماهی) در شرق استان گلستان
دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 20-30

چکیده
  چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی فراوانی و تنوع زیستی جامعه فیتوپلانکتونی استخرهای پرورش توأم ماهی پرواری و بچه‌ماهی، ماهیان گرم‌آبی شرق استان گلستان، منطقه گنبدکاووس می‌باشد. برای این منظور نمونه‌برداری ...  بیشتر