بررسی عوامل تولید و کارآیی مزارع ماهی سردآبی استان فارس
1. بررسی عوامل تولید و کارآیی مزارع ماهی سردآبی استان فارس
دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 1-19

چکیده
  چکیده هدف از این مطالعه، اندازه‌گیری بهره‌وری کل عوامل تولید و بررسی عوامل مؤثر بر آن در مزارع پرورش ماهیان سردابی استان فارس است. داده‌های مورد نیاز از اداره کل شیلات استان فارس گردآوری شد که اطلاعات ...  بیشتر