تحلیلی بر بازار عرضه قزل‌آلای رنگین‌کمان، Oncorhynchus mykiss در جهان و ایران
1. تحلیلی بر بازار عرضه قزل‌آلای رنگین‌کمان، Oncorhynchus mykiss در جهان و ایران
دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 77-85

چکیده
  چکیده امروزه پراکنش و گستردگی پرورش قزل‌آلای رنگین‌کمان در جهان موجب رونق اقتصادی و اشاعه مصرف آن گردیده است. به‌طوری‌که با تولید 576 هزار تن در جهان ارزشی معادل 4/2 میلیارد دلار ایجاد نموده است. اگرچه ...  بیشتر
تحلیل بازار عرضه قزل‌آلای رنگین‌کمان در ایران و جهان
2. تحلیل بازار عرضه قزل‌آلای رنگین‌کمان در ایران و جهان
دوره 8، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 82-90

چکیده
  چکیده امروزه پراکنش و گستردگی پرورش قزل‌آلا در جهان موجب رونق اقتصادی و اشاعه مصرف آن گردیده است. به‌طوری‌که با تولید 576 هزار تن در جهان ارزشی معادل 4/2 میلیارد دلار ایجاد نموده است. اگرچه این ماهی از ...  بیشتر