مقایسه تأثیر آنالوگ هورمون GnRH همراه با آنتی‌دوپامین دامپریدون به روش لینپه با عصاره هیپوفیز ماهی کپور معمولی بر شاخص‌های تکثیر ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella)
1. مقایسه تأثیر آنالوگ هورمون GnRH همراه با آنتی‌دوپامین دامپریدون به روش لینپه با عصاره هیپوفیز ماهی کپور معمولی بر شاخص‌های تکثیر ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella)
دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 50-58

چکیده
  چکیده ماهی آمور یا کپور علف‌خوار، Ctenopharyngodon idella یکی از گونه‌های مهم کپورماهیان چینی می‌باشد. در این پژوهش از غده هیپوفیز کپور معمولی و هورمون اواپریم برای القاء تخم‌ریزی در مولدین آمور استفاده شد. ...  بیشتر