مقایسه ساختار طولی و وزنی Macrobrachium nipponense در تالاب‌های آلاگل، آلماگل و آجی‌گل استان گلستان
1. مقایسه ساختار طولی و وزنی Macrobrachium nipponense در تالاب‌های آلاگل، آلماگل و آجی‌گل استان گلستان
دوره 7، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 83-93

چکیده
  چکیده در این تحقیق، برخی خصوصیات زیستی میگوی (Macrobrachium nipponense)، در سه تالاب آلماگل، آجی‌گل و آلماگل در سال 89-1388 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه­برداری ماهانه و با استفاده از تله تاشو صورت گرفت. در این بررسی، ...  بیشتر