شرایط زیستی مخزن سد گلستان بر اساس تولیدات اولیه
1. شرایط زیستی مخزن سد گلستان بر اساس تولیدات اولیه
دوره 14، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 44-55

چکیده
  چکیدهدریاچه سد گلستان واقع در 12 کیلومتری شرق شهرستان گنبد بوده ودر سال 1379 افتتاح شده است. حجم مخزن سد گلستان 86 میلیون مترمکعب در سال 1379و52 میلیون متر مکعب در سال 1394 و مساحت آن 1500 هکتار است میباشدو با هدف ...  بیشتر