میزان تجمع زیستی نیکل و وانادیوم در بافت‌های کبد و قلب تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) در سواحل جنوبی دریای خزر
1. میزان تجمع زیستی نیکل و وانادیوم در بافت‌های کبد و قلب تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) در سواحل جنوبی دریای خزر
دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 19-27

چکیده
  چکیده در سال­های اخیر، دریای خزر در معرض آلودگی نفتی شدید ناشی از استخراج و حمل نفت قرار گرفته است. این تحقیق به­منظور تعیین میزان قابلیت تجمع زیستی فلزات نیکل و وانادیوم به­عنوان شاخص آلودگی نفتی ...  بیشتر
اندازه‌گیری فلزات سنگین جیوه، سرب و کادمیوم در عضله و پوسته میگوی سفید هندی پرورشی (Fenneropenaeus indicus)
2. اندازه‌گیری فلزات سنگین جیوه، سرب و کادمیوم در عضله و پوسته میگوی سفید هندی پرورشی (Fenneropenaeus indicus)
دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 72-82

چکیده
  چکیده هدف از تحقیق حاضر، تعیین غلظت فلزات سنگین سرب، جیوه و کادمیوم در عضله خوراکی و پوسته میگوی سفید هندی پرورشی (Fenneropenaeus indicus) انجام شد. نخست، 6 کیلوگرم نمونه (90 نمونه میگو) میگوی پرورشی از استان هرمزگان ...  بیشتر
مقایسه تجمع فلز سنگین روی در بافت عضله و کبد ماهی سفید رودخانه‌ای، Squalius cephalus در رودخانه تجن، استان مازندران
3. مقایسه تجمع فلز سنگین روی در بافت عضله و کبد ماهی سفید رودخانه‌ای، Squalius cephalus در رودخانه تجن، استان مازندران
دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 1-6

چکیده
  چکیده تحقیق حاضر، به­منظور اندازه­گیری و مقایسه فلز سنگین روی در بافت کبد و عضله گونه ماهی سفید رودخانه­ای (Squalius cephalus) در بهار 1388 در رودخانه تجن در استان مازندران انجام شد. نمونه­های ماهی به­کمک ...  بیشتر