بررسی فون بنتیک استخرهای پرورش میگوی سایت دلوار بوشهر و رابطه آن با تولید میگو
1. بررسی فون بنتیک استخرهای پرورش میگوی سایت دلوار بوشهر و رابطه آن با تولید میگو
دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 49-59

چکیده
  چکیده این تحقیق در استخرهای پرورش میگوی سایت دلوار بوشهر در خلال بهمن‌ماه 1388تا آذر 1389 طی نمونه‌برداری­های ماهیانه ماکروفون­ها و میوفون­های بستر 6 استخر از دو مزرعه مورد شناسایی و شمارش قرار گرفتند. ...  بیشتر