تأثیر رنگ تانک پرورش روی فاکتورهای رشد و بازماندگی بچه‌ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus)
1. تأثیر رنگ تانک پرورش روی فاکتورهای رشد و بازماندگی بچه‌ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus)
دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1391، ، صفحه 83-91

چکیده
  چکیده رنگ تانک پرورش از عوامل مهمی می‌باشد که می‌تواند ماهی را به غذا جذب نموده تا با استفاده از آن باعث رشد و بازماندگی بیش‌تر ماهیان شود. به این منظور این آزمایش به‌مدت 8 هفته و در مرکز تکثیر و پرورش ...  بیشتر