ایجاد جمعیت‌های تک‌جنسی نر بچه‌ماهیان مولی با مصرف خوراکی هورمون 17- آلفا متیل تستوسترون
1. ایجاد جمعیت‌های تک‌جنسی نر بچه‌ماهیان مولی با مصرف خوراکی هورمون 17- آلفا متیل تستوسترون
دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 27-33

چکیده
  چکیده این پژوهش با هدف ایجاد جمعیت‌های تک‌جنسی نر در بچه‌ماهیان مولی در پاییز و زمستان 1388 با مصرف خوراکی 3 دوز مختلف از هورمون 17- آلفا متیل تستوسترون در 4 تیمار1 و 3 تکرار به‌مدت 60 روز انجام شد. پس از پایان ...  بیشتر