بیوتکنیک صید سرک در مزارع پرورش میگوی سفید هندی و مقایسه برخی شاخص‌های تولیدی آن با مزارع یک دوره و دو دوره در سال
1. بیوتکنیک صید سرک در مزارع پرورش میگوی سفید هندی و مقایسه برخی شاخص‌های تولیدی آن با مزارع یک دوره و دو دوره در سال
دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 18-26

چکیده
  چکیده هدف این پژوهش مطالعه بیوتکنیک روش صید سرک و کارآیی آن در افزایش تولید سالیانه پرورش میگوی سفید هندی (Fenerropenaeus indicus) در مرکز پرورش میگوی گواتر چابهار بود. به این منظور در 3 مزرعه (مشتمل بر 42 استخر) روش ...  بیشتر