رابطه میزان تراکم بر تولید نهایی کرم خاکی (foetida Eisenia)
1. رابطه میزان تراکم بر تولید نهایی کرم خاکی (foetida Eisenia)
دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 21-31

چکیده
  چکیده در این تحقیق امکان دستیابی به شرایط مناسب پرورش کرم خاکی گونه Eisenia foetida مورد بررسی قرار گرفته است تا با دست‌یابی به این مهم بتوان زمینه عدم وابستگی به خارج را از ورود غذای گران‌قیمت مولدسازی میگو ...  بیشتر