مقایسه ریختی‌شناختی واریته‌های ترکمنی و کورا ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus, Yakovlev, 1870) دریای خزر با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی
1. مقایسه ریختی‌شناختی واریته‌های ترکمنی و کورا ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus, Yakovlev, 1870) دریای خزر با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی
دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 1-9

چکیده
  چکیده این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ویژگی‌های ریختی واریته‌های ترکمنی و کورا ماهی کلمه دریای خزر با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی لندمارک پایه به اجرا درآمد. در مجموع، تعداد 120 نمونه از تالاب گمیشان ...  بیشتر
بررسی وضعیت انعطاف‌پذیری ریختی جمعیت‌های مختلف ماهی شاه‌کولی جنوبی Alburnus mossulensis Heckel, 1843 با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی
2. بررسی وضعیت انعطاف‌پذیری ریختی جمعیت‌های مختلف ماهی شاه‌کولی جنوبی Alburnus mossulensis Heckel, 1843 با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی
دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 56-66

چکیده
  چکیده این مطالعه به‌منظور بررسی انعطاف‌پذیری ریختی در پنج جمعیت‌ شاه‌کولی جنوبی (Alburnus mossulensis)، با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی انجام شد. برای این منظور تعداد 200 نمونه از پنج رودخانه حوضه دجله شامل ...  بیشتر