زی‌توده، پراکنش و فراوانی طولی ماهی حسون، کفشک تیزدندان و زمین‌کن خال‌باله در فصول تابستان و پاییز در سواحل سیستان و بلوچستان
1. زی‌توده، پراکنش و فراوانی طولی ماهی حسون، کفشک تیزدندان و زمین‌کن خال‌باله در فصول تابستان و پاییز در سواحل سیستان و بلوچستان
دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 37-49

چکیده
  چکیده این پژوهش برای بررسیزی‌تودهو فراوانی طولی ذخایر کفزیان در پاییز و تابستان 1379 در آب‌های دریای عمان محدوده استان سیستان و بلوچستان برای تخمین ذخایر 3 گونه حسون (کریشو) (Saurid tumbil)، کفشک تیزدندان (Psettodes ...  بیشتر
بررسی توزیع و زیتوده جمعیت گربه‌ماهی بزرگ (Arius thalassinus) در فصول تابستان و پاییز به روش مساحت جاروب شده در دریای عمان (سواحل سیستان و بلوچستان)
2. بررسی توزیع و زیتوده جمعیت گربه‌ماهی بزرگ (Arius thalassinus) در فصول تابستان و پاییز به روش مساحت جاروب شده در دریای عمان (سواحل سیستان و بلوچستان)
دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 50-58

چکیده
  چکیده در این بررسی، زی‌توده و فراوانی طولی ذخایر گربه‌ماهی بزرگ (Arius thalassinus) در پاییز و تابستان در آب‌های دریای عمان محدوده استان سیستان و بلوچستان به روش مساحت جاروب شده بررسی گردید. محدوده اجرای پروژه ...  بیشتر