بررسی تأثیر سطوح مختلف اسیدآمینه ال- آرژنین بر شاخص‌های خون‌شناسی و مقاومت بچه‌ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مقابل تنش شوری
1. بررسی تأثیر سطوح مختلف اسیدآمینه ال- آرژنین بر شاخص‌های خون‌شناسی و مقاومت بچه‌ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مقابل تنش شوری
دوره 13، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 13-24

چکیده
  چکیده آرژنین یکی از اسیدهای آمینه‌ای است که تأثیر آن بر بهبود رشد و سیستم ایمنی انسان و بسیاری از حیوانات، همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. در پژوهش حاضر تأثیر این اسیدآمینه بر فاکتورهای خونی و مقاومت ...  بیشتر