بررسی سن و برخی از فاکتورهای مورفولوژیک مولدین سیاه کولی خزر (L.1758 Vimba vimba) در منطقه کیاشهر استان گیلان
1. بررسی سن و برخی از فاکتورهای مورفولوژیک مولدین سیاه کولی خزر (L.1758 Vimba vimba) در منطقه کیاشهر استان گیلان
دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 42-54

چکیده
  چکیده این تحقیق از 20 مهر 1386 تا 20 خرداد 1387 در قسمت جنوب غربی دریای خزر (سواحل کیاشهر) بر روی گونه سیاه‌کولی (Vimba vimba L.1758) متعلق به خانواده کپورماهیان انجام شد. نمونه‌برداری‌ها به‌طور ماهانه و با استفاده ...  بیشتر
بیولوژی تولیدمثل سیاه‌کولی (Vimba vimba L. 1758) در منطقه کیاشهر استان گیلان
2. بیولوژی تولیدمثل سیاه‌کولی (Vimba vimba L. 1758) در منطقه کیاشهر استان گیلان
دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1389، ، صفحه 28-42

چکیده
  چکیده این پژوهش از 20 مهرماه سال 1386 تا 20 خرداد 1387 در قسمت جنوب‌غربی دریای خزر (در سواحل کیاشهر) برروی گونه سیاه‌کولی (L. 1758 Vimba vimba) متعلق به خانواده کپورماهیان صورت گرفت. نمونه‌برداری‌ها به‌صورت ماهانه ...  بیشتر