بررسی و تحلیل وضعیت صید شرکت‌های تعاونی صید پره ماهیان استخوانی در استان گلستان در سال بهره‌برداری 1385-1384
1. بررسی و تحلیل وضعیت صید شرکت‌های تعاونی صید پره ماهیان استخوانی در استان گلستان در سال بهره‌برداری 1385-1384
دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 27-36

چکیده
  چکیده آمار صید ماهی 19 شرکت تعاونی پره صید ماهیان استخوانی مستقر در منطقه استان گلستان (میانکاله، خواجه‌نفس و گمیشان) با استفاده از پرسش‌نامه و تنظیم فرم‌های مخصوص مصاحبه با مدیران شرکت‌های تعاونی ...  بیشتر