شناسایی، فراوانی و شاخص‌های تنوع، غنا و یکنواختی گونه‌ای ماهیان کرگانرود استان گیلان‌
1. شناسایی، فراوانی و شاخص‌های تنوع، غنا و یکنواختی گونه‌ای ماهیان کرگانرود استان گیلان‌
دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 77-91

چکیده
  چکیده رودخانه‌ کرگان­رود در ناحیه‌ جنوب‌­غربی‌ دریای‌ خزر قرار داشته‌ و از نظر تخم‌ریزی گونه‌های‌ مهاجر‌، تغذیه ماهیان‌ مصبی‌ و داشتن جمعیت‌های‌ خاص ماهیان‌ دارای‌ اهمیت‌ می‌باشد. هدف‌ ...  بیشتر
بررسی تغذیه گاوماهی گرد (Neogobius melanostomus) در سواحل جنوب‌غربی دریای خزر (سواحل استان گیلان)
2. بررسی تغذیه گاوماهی گرد (Neogobius melanostomus) در سواحل جنوب‌غربی دریای خزر (سواحل استان گیلان)
دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1389، ، صفحه 16-27

چکیده
  چکیده گاوماهی گرد (Neogobiusmelanostomus) مانند گاوماهیان دیگر دریای خزر به‌دلیل استفاده از طعمه‌های غیرقابل دسترس برای سایر ماهیان، به‌عنوان رقیب غذایی ماهیان کفزی‌خوار، به‌عنوان غذای اصلی ماهیان شکارچی ...  بیشتر