میزان عنصر جیوه در دو گونه ماهی کفشک زبان گاوی (Cynoglossus arel)و گ‍ِل خورک (Periophthalmus waltoni) در دو منطقه صیادی بندرامام خمینی و بندرعباس
1. میزان عنصر جیوه در دو گونه ماهی کفشک زبان گاوی (Cynoglossus arel)و گ‍ِل خورک (Periophthalmus waltoni) در دو منطقه صیادی بندرامام خمینی و بندرعباس
دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1389، ، صفحه 48-54

چکیده
  چکیده این تحقیق در تابستان 1387 به‌منظور بررسی و مقایسه میزان جیوه در بافت عضله ماهی گل‌خورک           (Periophthalmus waltoni) و ماهی کفشک زبان‌گاوی (Cynoglossus arel) صید شده از مناطق صیادی بندرامام‌خمینی ...  بیشتر