بررسی فون کف‌زی نهر زرین گل علی‌آباد کتول، استان گلستان در آبان سال 1386
1. بررسی فون کف‌زی نهر زرین گل علی‌آباد کتول، استان گلستان در آبان سال 1386
دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 29-39

چکیده
  چکیده موجودات کف‌زی در محیط‌های آبی نقش مهمی در تغذیه ماهی، جابجایی و چرخش مواد غذایی در اکوسیستم آبی و تبدیل مواد آلی به مواد معدنی دارند. نه فاکتور فیزیکوشیمیایی آب با استفاده از دستگاه واترچکر و فتومترهای ...  بیشتر