بیولوژی تولیدمثل ماهی کریشو ماده در سواحل خلیج فارس (استان بوشهر)
1. بیولوژی تولیدمثل ماهی کریشو ماده در سواحل خلیج فارس (استان بوشهر)
دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1389، ، صفحه 11-25

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی زیست­شناسی تولیدمثل و بافت­شناسی تخمدان ماهی کریشو بزرگ Saurida tumbil  از خانواده کیجارماهیان است که از آبهای سواحل ایرانی خلیج فارس (بندربوشهر) و از بهمن 1385 تا بهمن 1386 تحت نمونه‌برداری ...  بیشتر