ارزیابی ذخایر ماهی حلوا سیاه در دریای عمان سواحل سیستان و بلوچستان
1. ارزیابی ذخایر ماهی حلوا سیاه در دریای عمان سواحل سیستان و بلوچستان
دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1388، ، صفحه 68-78

چکیده
  چکیده گونه حلوا سیاه (Parastromateus niger) یکی از مهمترین گونه‌هایی بود که در پروژه ارزیابی ذخایر کفزیان به روش مساحت جاروب شده در دریای عمان در سال 1378 مطالعه شده است. چهار گشت تحقیقاتی بوسیله شناور تحقیقاتی فردوس ...  بیشتر