تأثیر محصول پروبیوتیکی Vanagen بر معیارهای رشد و بقاء بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
1. تأثیر محصول پروبیوتیکی Vanagen بر معیارهای رشد و بقاء بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 92-98

چکیده
  چکیده در این تحقیق تأثیر یک محصول باکتریایی پروبیوتیکی بنام واناژن بعنوان محرک رشد و ایمنی بر معیارهای رشد و بازماندگی بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchusmykiss) به‌مدت دو ماه مورد بررسی قرار گرفت. ...  بیشتر
تاثیرافزایش پروتئین جیره بر تعداد دفعات غذادهی و میزان رشد و بازماندگی لارو ماهی سفید دریای خزر (1901Rutilus frisii kutum, kamensky )
2. تاثیرافزایش پروتئین جیره بر تعداد دفعات غذادهی و میزان رشد و بازماندگی لارو ماهی سفید دریای خزر (1901Rutilus frisii kutum, kamensky )
دوره 5، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 107-116

چکیده
  چکیده یکی از مسائل مهم در آبزی‌پروری نیاز به به‌دست آوردن یک تعادل بین سرعت رشد ماهی و استفادة بهینه از غذای فراهم شده است. در پرورش لارو ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) مدیریت غذادهی نیز بسیار مهم می‌باشد، زیرا ...  بیشتر