تأثیر بتافین بر عملکرد رشد و بازماندگی بچه‌‌ماهیان شیپ (Acipenser nudiventris)
1. تأثیر بتافین بر عملکرد رشد و بازماندگی بچه‌‌ماهیان شیپ (Acipenser nudiventris)
دوره 3، شماره 1 ، بهار 1388، ، صفحه 55-61

چکیده
  چکیده به‌‌منظور بررسی تأثیر بتافین بر رشد و بازماندگی بچه‌ماهیان شیپ (Acipenser nudiventris) آزمایشی به‌مدت 8 هفته در کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری دکتر بهشتی سنگر صورت گرفت. جهت این کار بتافین به جیره ...  بیشتر