بررسی سن و رشد ماهی شیربت (Barbus grypus) در رودخانه های دالکی و حله بوشهر
1. بررسی سن و رشد ماهی شیربت (Barbus grypus) در رودخانه های دالکی و حله بوشهر
دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 57-68

چکیده
   چکیده این مطالعه به‌منظور بررسی سن و رشد ماهی شیربت (Barbus grypus) در رودخانه‌های دالکی و حله بوشهر انجام گرفت. در این تحقیق، تعداد 2494 قطعه ماهی شیربت در طول دوره 14 ماه نمونه‌برداری صید گردید. بیشترین ...  بیشتر
اثر برخی عوامل محیطی بر تنوع زیستی ماکروبنتوزهای رودخانه‌های دالکی و حله بوشهر
2. اثر برخی عوامل محیطی بر تنوع زیستی ماکروبنتوزهای رودخانه‌های دالکی و حله بوشهر
دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1387، ، صفحه 66-71

چکیده
  چکیده این تحقیق به­منظور بررسی اثر برخی نمونه‌برداری محیطی شامل دمای آب، دبی آب، عمق و عرض روخانه بر تنوع زیستی ماکروبنتوزهای رودخانه­های دالکی و حله بوشهر، به­مدت 14 ماه و در هفت ایستگاه انجام ...  بیشتر