خصوصیات تولیدمثلی ماهی شیربت (Barbus grypus) در رودخانه شاپور بوشهر
1. خصوصیات تولیدمثلی ماهی شیربت (Barbus grypus) در رودخانه شاپور بوشهر
دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1389، ، صفحه 74-80

چکیده
  چکیده این تحقیق به‌منظور تعیین وضعیت تولیدمثلی ماهی شیربت در رودخانه شاپور استان بوشهر از دی‌ماه 1387 تا دی‌ماه 1388 انجام گرفت. 891 قطعه ماهی توسط تورهای گوشگیر با چشمه‌های مختلف صید گردید که مسن‌ترین ...  بیشتر
اثر برخی عوامل محیطی بر تنوع زیستی ماکروبنتوزهای رودخانه‌های دالکی و حله بوشهر
2. اثر برخی عوامل محیطی بر تنوع زیستی ماکروبنتوزهای رودخانه‌های دالکی و حله بوشهر
دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1387، ، صفحه 66-71

چکیده
  چکیده این تحقیق به­منظور بررسی اثر برخی نمونه‌برداری محیطی شامل دمای آب، دبی آب، عمق و عرض روخانه بر تنوع زیستی ماکروبنتوزهای رودخانه­های دالکی و حله بوشهر، به­مدت 14 ماه و در هفت ایستگاه انجام ...  بیشتر