برخی ویژگی‌های رشد ماهی مید (Liza klunzingeri) در آبهای ساحلی استان خوزستان
1. برخی ویژگی‌های رشد ماهی مید (Liza klunzingeri) در آبهای ساحلی استان خوزستان
دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1387، ، صفحه 26-34

چکیده
  چکیده بررسی برخی ویژگی­هایماهی مید در سواحل استان خوزستان در منطقه بحرکان  طی یک دوره یکساله از فروردین تا اسفند ماه 1384 اجرا شد. در طول مدت اجرای پروژه در مجموع 1880 قطعه ماهی بیومتری گردید و از این ...  بیشتر