تعیینLC50 و بررسی ضایعات بافتی ناشی از سم سوین در بچه‌ماهیان کپور
1. تعیینLC50 و بررسی ضایعات بافتی ناشی از سم سوین در بچه‌ماهیان کپور "Cyprinus carpio"
دوره 13، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 1-10

چکیده
  چکیده سمیت حاد و اثرات سم سوین بر ضایعات ایجاد شده در برخی بافت­های بچه‌ماهیان کپور، براساس دستورالعمل O.E.C.D، به­صورت استاتیک (ساکن)، در شرایط کیفی ثابت آب و دمای 2±20 درجه سانتی­گراد مورد مطالعه ...  بیشتر