شمارش لوکوسیت‌های خون کفال طلایی (Liza auratus ) طی مهاجرت تولید مثلی
1. شمارش لوکوسیت‌های خون کفال طلایی (Liza auratus ) طی مهاجرت تولید مثلی
دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1386، ، صفحه 11-18

چکیده
                30 قطعه ماهی کفال طلایی (Liza auratus) از آبان تا نیمه اول دی ماه 1383، از 4 ایستگاه در اندازه‌های مختلف در منطقه غرب مازندران توسط تور پره نمونه‌برداری شد. پس از بیهوشی ...  بیشتر