بررسی کارآیی غذاده تقاضایی با مکانیسم جدید N.D.F در غذادهی ماهی قزل آلا
1. بررسی کارآیی غذاده تقاضایی با مکانیسم جدید N.D.F در غذادهی ماهی قزل آلا
دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1386، ، صفحه 61-70

چکیده
  چکیده هدف از این تحقیق بررسی کارآیی غذاده تقاضایی (پاندولی) با مکانیسم جدید در تولید ماهی قزل الای رنگین کمان می‌باشد. دستگاه جدید را می‌توان بر اساس میزان اندازه پلت و ریزش خوراک و همچنین نیروی پاندول ...  بیشتر