تأثیر محصول پروبیوتیکی پروتکسین بر برخی معیارهای رشد و ترکیبات بدن تاس‌ماهی سیبری پرورشی (Acipenser baeri)
1. تأثیر محصول پروبیوتیکی پروتکسین بر برخی معیارهای رشد و ترکیبات بدن تاس‌ماهی سیبری پرورشی (Acipenser baeri)
دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 32-42

چکیده
  چکیده این پژوهش به‌منظور ارزیابی تأثیر محصول تجاری پروبیوتیکی پروتکسین بر برخی معیارهای رشد و ترکیبات بدن تاس‌ماهی سیبری به‌مدت 8 هفته انجام شد. این آزمایش در قالب یک تیمار شاهد و 3 تیمار آزمایشی هر ...  بیشتر
اثرات سطوح مختلف سین‌بیوتیک Biomin Imbo بر رشد و بازماندگی بچه‌ماهیان سفید (Rutilus frisian kutum)
2. اثرات سطوح مختلف سین‌بیوتیک Biomin Imbo بر رشد و بازماندگی بچه‌ماهیان سفید (Rutilus frisian kutum)
دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1389، ، صفحه 1-15

چکیده
  چکیده هدف از مطالعه حاضر تخمین اثرات سطوح مختلف سین‌بیوتیک Biominâ Imbo بر روی رشد، بقاء، ترکیب لاشه و هزینه غذا در بچه‌ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum) دریای خزر بود. این آزمایش به‌صورت طرح کاملاً تصادفی درقالب ...  بیشتر
تأثیر باسیلوس‌های پروبیوتیکی بر کارآیی فاکتورهای رشد لارو ماهی قره‌برون (Acipenser persicus)
3. تأثیر باسیلوس‌های پروبیوتیکی بر کارآیی فاکتورهای رشد لارو ماهی قره‌برون (Acipenser persicus)
دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1386، ، صفحه 41-48

چکیده
  چکیده ناپلی آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) به‌عنوان یک حامل جهت انتقال باسیلوس‌های پروبیوتیکی به دستگاه گوارش لاروهای قره‌برون به‌کار رفت. 5 گونه از باسیلوس‌های پروبیوتیکی به‌صورت مخلوط باکتریایی تحت ...  بیشتر
بکارگیری با سیلوس های پرو بیوتیکی به منظورارتقاء فاکتورهای تغذیه ای لارو ماهی قره برون (Acipenser persicus)
4. بکارگیری با سیلوس های پرو بیوتیکی به منظورارتقاء فاکتورهای تغذیه ای لارو ماهی قره برون (Acipenser persicus)
دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1386، ، صفحه 25-32

چکیده
    در این تحقیق اثرات باکتری‌های پروبیوتیکی Bacillus licheniformis,B.laterosporus, B.polymyxa B.circulans   و  B. subtilisروی فاکتورهای تغذیه‌ای تاس ماهی ایرانی با بکارگیری مخلوط 5 گونه از باسیلوس‌های پروبیوتیکی از طریق غنی‌سازی ...  بیشتر