شناسایی پلی فمیده ها درسواحل ایرانی دریای خزر(محدوده آبهای گیلان) و تاثیرشانه دار Mnemiopsis leidyi برآنها
1. شناسایی پلی فمیده ها درسواحل ایرانی دریای خزر(محدوده آبهای گیلان) و تاثیرشانه دار Mnemiopsis leidyi برآنها
دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1386، ، صفحه 1-14

چکیده
  چکیده          پلی فمیده های حوضه جنوبی دریای خزر درطی اجرای طرح های تحقیقاتی هیدرولوژی وهیدروبیولوژی دریای خزر درسال  1375 و هیدرولوژی وهیدروبیولوژی دریای خزر اعماق کمتراز 10 متر  ...  بیشتر