نوسانات هورمون‌های جنسی وکورتیزول در مولدین ماده ازون برون (Acipenser stellatus)  پرورشی پس از القاء اوولاسیون توسط GnRH(Ova-Fact Ш )
1. نوسانات هورمون‌های جنسی وکورتیزول در مولدین ماده ازون برون (Acipenser stellatus) پرورشی پس از القاء اوولاسیون توسط GnRH(Ova-Fact Ш )
دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1388، ، صفحه 21-28

چکیده
  چکیده             مقادیرتستوسترون (T)، پروژسترون (P4)، استرادیول (E2) و کورتیزول سرم خون در مولدین ماده ازون برون پرورشی در جریان رسیدگی نهایی با تحریکGnRH  ((Ova-Fact Ш به‌روش RIA اندازه‌گیری ...  بیشتر
القاء رسیدگی جنسی در تخمک تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) با استفاده از محیط کشت مصنوعی (محلول رینگر معمولی)
2. القاء رسیدگی جنسی در تخمک تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) با استفاده از محیط کشت مصنوعی (محلول رینگر معمولی)
دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1386، ، صفحه 43-50

چکیده
  چکیده از مسائل مهم برای تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاری، انتخاب مولدین قادر به تولید گامت های رسیده با کیفیت بالا، پس از تحریک هورمونی است. در این تحقیق به بررسی توانایی فولیکولهای تاس ماهی ایرانی به صورت ...  بیشتر
تأثیر به کارگیری GnRHبر روند رسیدگی جنسی ماهیان مولد ازون برون (Acipenser stellatus) پرورشی
3. تأثیر به کارگیری GnRHبر روند رسیدگی جنسی ماهیان مولد ازون برون (Acipenser stellatus) پرورشی
دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1386، ، صفحه 9-16

چکیده
  چکیده ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) یکی از گونه‌های مهم تجاری تاسماهیان دریای خزر محسوب می‌‌شود. به منظور تعیین مقادیر شاخص‌های هورمون استرس در زمان تکثیر در مولدین ازون‌برون پرورشی و ارتباط آن با موفقیت ...  بیشتر